Ansvarsområden och arbetsbeskrivning i JRSK

Senaste uppdaterad 2023-03-13

Ordförande

 • Ytterst ansvarig för klubbens alla aktiviteter.
 • Sammankallar och är ordförande på styrelsemöten.
 • Har en stående spalt i tidningen Varvet.
 • Är ansvarig utgivare av tidningen Varvet.
 • Ansvarar för upprättandet av verksamhetsberättelse som överlämnas till revisorn i god tid inför årsmötet.
 • Presenterar verksamhetsberättelsen på årsmötet.
 • Ser till att medlemmarna kan ta del av årsmötesprotokollet.
 • Uppdaterar välkomstbrev till nytillkomna medlemmar som ligger på webben med webredaktören.
 • Skall under årsmötet uppmärksamma medlemmar som har fullbordat varvet.
 • Skall under årsmötet fråga närvarande medlemmarna vilka båtar som skall avsegla under året.

Vice ordförande

 • Tar över ordförandens arbete om denne får förhinder.
 • Är med på styrelsemöten och arbetar med de uppgifter som fördelas av styrelsen.
 • Ansvarar för att Ansvarsområden och arbetsbeskrivning uppdateras och föredras för styrelsen.
 • Ansvarar för att redaktion och webb får material vad gäller styrelsens beslut för publicering.
 • Är samordningsansvarig för föreningens utbildningsverksamhet.
 • Ansvarar för prylförsäljning, vimplar, flaggor och plaketter.
 • Ansvarar för att medlemmar som seglat ”varvet” tilldelas flagga och plakett.
 • Ansvarar för att alla funktionärer tar del av detta dokument.

Kassör

 • Ansvarar för klubbens ekonomi och arkiverar bokföringen i minst 7 år.
 • Klubbens adress vid fakturering skall vara kassörens hemadress. (Se protokoll 2003-09-06 pkt.8)
 • Deklarerar för klubben.
 • Utför balans- & resultatrapport som skall granskas av revisorn inför årsmötet.
 • Fakturerar annonsförsäljning.
 • Håller medlemsmatrikeln uppdaterad.

Sekreterare

 • För protokoll vid styrelsemöten.
 • Arkiverar:
  a) Ansvarsområden och arbetsbeskrivning i JRSK
  b) Stadgar
  c) Alla mötesprotokoll inkl. årsmötets, i minst 10 år.
  d) Verksamhetsberättelsen. (Ingår i årsmötesprotokollet)
  e) Revisionsberättelser i minst 10 år.
 • Förser revisorn med styrelseprotokoll för det gångna året inför revisionen om så
  önskas.

Klubbmästare

 • Utser samordnare inom gruppen.
 • Upprätta budgetförslag för klubbmästarnas aktiviteter.
 • Genomför och samordnar aktiviteter under året (exempelvis: pubkvällar, eskader, årsmöte, sensommarträff mm).
 • Håller medlemmarna uppdaterade på kommande aktiviteter som klubbmästarna anordnar (mail, redaktion, websida och på klubbmöten).
 • Medverka i styrelsen. (redaktionens punkt i styrelsen).

Redaktion

 • Utser samordnare inom gruppen.
 • Aktivt samla in medlemmarnas reseskildringar, erfarenheter, tekniska råd, aktiviteter i klubben och övrigt som kan vara av intresse för medlemmar.
 • Sammanställer det och beslutar vilket material som skall med i tidningen Varvet.
 • Samarbetar med webbredaktören ang. material lämpligt att publicera på webben.
 • Ansvarar för att tidningen Varvet utges med det antal nummer som klubben/styrelsen bestämt.
 • Tillsammans med styrelsen planerar för annonsörer i Varvet och meddelar kassören de annonskostnader som skall faktureras.
 • Sköter tryckning och utskick av tidningen.
 • Medverka i styrelsen. (redaktionens punkt i styrelsen).
 • Arkiverar utkomna nummer av Varvet digitalt och i pappersform.

Webmakare, Webbutvecklare

 • Svarar för hemsidans underhåll och utveckling såväl tekniskt som layoutmässigt.
 • Medverkar i styrelsen. (webbmakarens punkt i styrelsen).

Webbredaktör

 • Kompletterar med nya intressanta länkar, ansvarar för att såväl allmänna hemsidan som medlemssidan hålls aktuell och regelbundet uppdateras med nytt material.
 • Bevakar befintliga länkars aktualitet.
 • Samarbetar med redaktionen Varvet ang. material lämpligt att publicera på webben.
 • Medverkar i styrelsen. (webbredaktörens punkt i styrelsen).

 

Arbetsbeskrivning övriga roller utanför styrelsen

Valberedning

 • Tillfrågar styrelsemedlemmar och övriga funktionärer om dom är tillgängliga för omval när respektive mandat går ut.
 • Frågar och tar emot nya förslag på personer som kan väljas in i styrelse eller till funktionär.
 • Intervjuar föreslagna personer att det inte föreligger hinder till deras tänkta uppgift.
 • Uppsökande på klubbens möten och sammankomster för att rekrytera nya funktionärer.
 • Presenterar valberedningens förslag på personer som kan väljas in i styrelse eller till funktionär på årsmötet till årsmötets ordförande.

Revisor

 • Granskar klubbens räkenskaper och skriver en revisionsberättelse som skall delges inför årsmötet.
 • Begär kopia på styrelseprotokollen för det gånga året, av sekreteraren.

Revisor suppleant

 • Tar över revisorns uppgift om denne får förhinder.

JRSK-Lots

 • På förslag från en JRSK medlem, kan styrelsen besluta att utse någon till JRSK lots.
  En JRSK-Lots är någon som på något sätt ställer upp och är till hjälp i specifik hamn eller land för våra medlemmar som är ute och seglar i världen.
 • Ger information som kan vara av intresse för JRSK,s medlemmar.
 • Kontaktinformation till JRSK lots skall omnämnas i tidningen Varvet och på hemsidan.
 • Som bevis på vår uppskattning skall JRSK lotsen få tidningen Varvet, tillgång till medlemssidan, en JRSK vimpel, plakett och ett diplom.
 • JRSK-lots som tidigare är medlem befrias från årsavgift.

Tjejsektionen

 • Samlar tjejer i klubben på lämpligt ställe (ex. John Scott Linné) och har prat och föredrag.

Avseglare

 • Organiserar och samordnar avseglar grupper.
 • Ansvarar tillsammans med Vice ordförande för att medlemmar som seglat ”varvet” tilldelas flagga och plakett.