2019 05 17

Arbetsbeskrivning för JRSK styrelse – fasta poster

Dessa är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör plus en representant vardera från redaktionen, webmakarna och klubbmästarna.

Ordförande
– Ytterst ansvarig för klubbens alla aktiviteter.
– Sammankallar och är ordförande på styrelsemöten.
– Har en stående spalt i tidningen Varvet.
– Är ansvarig utgivare av tidningen Varvet.
– Ansvarar för upprättandet av verksamhetsberättelse som överlämnas till revisorn i god tid inför årsmötet.
– Presenterar verksamhetsberättelsen på årsmötet.
– Ser till att medlemmarna kan ta del av årsmötesprotokollet.
– Uppdaterar välkomstbrev till nytillkomna medlemmar som ligger på webben med webredaktören.
– Utfärdar certifikat till de besättningar som så önskar mot fastställd avgift.
– Skall under årsmötet uppmärksamma medlemmar som har fullbordat varvet.
– Skall under årsmötet fråga närvarande medlemmarna vilka båtar som skall avsegla under året.

Vice ordförande
– Tar över ordförandens arbete om denne får förhinder.
– Är med på styrelsemöten och arbetar med de uppgifter som fördelas av styrelsen.
– Ansvarar för att Ansvarsområden och arbetsbeskrivning uppdateras och föredras för styrelsen.
– Ansvarar för att redaktion och webb får material vad gäller styrelsens beslut för publicering.
– Är samordningsansvarig för föreningens utbildningsverksamhet.
– Ansvarar för prylförsäljning, vimplar, flaggor och plaketter.
– Ansvarar för att medlemmar som seglat ”varvet” tilldelas flagga och plakett.
– Ansvarar för att alla funktionärer tar del av detta dokument.

Kassör
– Ansvarar för klubbens ekonomi och arkiverar bokföringen i minst 7 år.
– Klubbens adress vid fakturering skall vara kassörens hemadress. (Se protokoll 2003-09-06 pkt.8)
– Att kassören varje år arkiverar ett utskrivet exemplar av årets sista reviderade medlemsmatrikel.
– Deklarerar för klubben.
– Utför balans- & resultatrapport som skall granskas av revisorn inför årsmötet.
– Fakturerar annonsförsäljning.
– Håller medlemsmatrikeln uppdaterad.

Sekreterare
– För protokoll vid styrelsemöten.
– Arkiverar: a) Ansvarsområden och arbetsbeskrivning i JRSK b) Stadgar c) Alla mötesprotokoll inkl. årsmötets, i minst 10 år.
d) Verksamhetsberättelsen. (Ingår i årsmötesprotokollet) e) Revisionsberättelser i minst 10 år.
– Förser revisorn med styrelseprotokoll för det gångna året inför revisionen om så önskas.

Klubbmästare
– Utser samordnare inom gruppen.
– Upprätta budgetförslag för klubbmästarnas aktiviteter.
– Genomför och samordnar aktiviteter under året (exempelvis: pubkvällar, eskader, årsmöte, sensommarträff mm).
– Håller medlemmarna uppdaterade på kommande aktiviteter som klubbmästarna anordnar (mail, redaktion, websida och på klubbmöten).
– Medverka i styrelsen. (redaktionens punkt i styrelsen).

Redaktion
– Utser samordnare inom gruppen.
– Aktivt samla in medlemmarnas reseskildringar, erfarenheter, tekniska råd, aktiviteter i klubben och övrigt som kan vara av intresse för medlemmar.
– Sammanställer det och beslutar vilket material som skall med i tidningen Varvet.
– Samarbetar med webbredaktören ang. material lämpligt att publicera på webben.
– Ansvarar för att tidningen Varvet utges med det antal nummer som klubben/styrelsen bestämt.
– Tillsammans med styrelsen planerar för annonsörer i Varvet och meddelar kassören de annonskostnader som skall faktureras.
– Sköter tryckning och utskick av tidningen.
– Medverka i styrelsen. (redaktionens punkt i styrelsen).
– Arkiverar utkomna nummer av Varvet digitalt och i pappersform.

Webmaster
– Svarar för hemsidans underhåll och utveckling såväl tekniskt som layoutmässigt.
– Medverkar i styrelsen. (webbmakarens punkt i styrelsen).

Webbredaktör
– Kompletterar med nya intressanta länkar, ansvarar för att såväl allmänna hemsidan som medlemssidan hålls aktuell och regelbundet uppdateras med nytt material.
– Bevakar befintliga länkars aktualitet.
– Samarbetar med redaktionen Varvet ang. material lämpligt att publicera på webben.
– Medverkar i styrelsen. (webbredaktörens punkt i styrelsen).